Žebnik
grad
12.stoletje
Radeče,Žebnik (Žebniška gora)
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Žebnik (Sibenegg), domovanje žebniških vitezov, je prvič omenjen že leta 1139. V 12. stoletju je omenjenih več žebniških vitezov. Žebnik je bil spanheimski, babenberški, krajši čas vovbrški, nato pa tirolski, po letu 1369 žovneško-celjski in po letu 1456 deželnoknežji fevd. Po žebniških vitezih, ki so izumrli konec 13. stoletja, so ga upravljali po letu 1261 gradiščan kralja Otokarja Češkega Teoderik s Stanga, nato pa številni celjski gradiščani. Leta 1511 je Žebnik dobil v zastavo Žiga pl. Mordachs, nekdanji oskrbnik v Mokronogu, nato so ga imeli v zastavi gospodje Višnjegorski, od leta 1581 Viljem pl. Lamberg, od 1598 pa Inocenc p1. Moscon, ki je razrušeni grad in posestvo kupil leta 1618. V drugi polovici 17. stoletja je bil lastnik Žebnika baron Andrej Danijel Mordachs. Leta 1442 je grad razdejal celjski vojskovodja Jan Vitovec in ga niso več obnovili. Sedež gospoščine, ki so jo združili z Radečami, so prenesli na stari grad Radeče.

Kronologija