Svibno I.
grad
12.stoletje
Radeče,Svibno (Grajski hrib)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Svibno (Scharffenberg) je bil sedež mogočne rodbine svibenskih gospodov Ostrovrharjev, ki so v virih prvič omenjen med letoma 1169 in 1175. Grad je posredno omenjen že leta 1169 , izrecno pa šele leta 1327. Grad so pozidali vojvode Spanheimi verjetno že v prvi polovici 12.stoletja, upravljali pa ga njihovi fevdniki Schaffenbergi. Ostrovrharji so na Svibnem gospodovali do konca 14. stoletja, ko so se leta 1379 preselili na mariborski grad in pozneje v Avstrijo.Leta 1382 je svibenska gospoščina postala deželnoknežji fevd in so jo Habsburžani zastavljali ali dajali v zakup raznim plemiškimi rodbinami. Sredi 15. stoletja na gradu srečamo gospode Obračane s Starega gradu pri Novem mestu, konec 16. stoletja so na gradu gospodovali plemiči Gusiči, kasneje pa več različnih lastnikov in zakupnikov. Grad je bil razdejan že sredi 17. stoletja.

Kronologija