Sela
graščina
16.stoletje
Litija,Šmartno pri Litiji,Mala Kostrevnica
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Graščino Sela (Gshiess) so konec 16. stoletja pozidali pl. Wagni z Bogenšperka. Med kasnejšimi lastniki je omenjen Janez Adam Kirchberger, ki je graščino leta 1637 prodal Janezu pl. Bosiu, nato Janez Danijel pl. Wernegkh, Krištof Gotscheer, do leta 1666 pa sta bila solastnika Andrej Ludvik Wissiackh in Jurij Jereb. Takrat je gospoščino kupil ljubljanski trgovec Zaharija Ehrenport, zatem pa je kot lastnica omenjena baronica Marija Saloma Valvasor. S poroko je gospoščina prešla na barone Lichtenberge in p1. Schmutzenhausne, od katerih je Sela ku­pil dr. Pavel Ignac Ržen, a so že leta 1736 prešla v posest Jošta Viljema Schwaba pl. Lichtenberga. Leta 1846 je baron Lichtenberg-Janežič graščino prodal baronu Karlu Wurzbachu pl. Tannenbergu iz Preddvora. Poslopje je propadlo že konec 19. stoletja.

Kronologija