Erkenštajn - Stari grad
grad
13.stoletje
Radeče,Vrhovo,Novi grad
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Gradu Erkenštajn (Erkenstein) so upravljali krški vazali vitezi Erkhenšteini, pa tudi gospodje Mirenski (Neudeggi). Ozemlje je bilo sprva posest savinjskih grofov Breže-Selških, po letu 1072 pa krške škofije. Grad je omenjen že leta 1300. Med letoma 1381 in 1456 je bil grad v rokah grofov Celjskih. Leta 1428 in 1429 je omenjen celjski kastelan Mert Črnomaljski, od leta 1436 ga je imel v celjskem fevdu Herman Kozjak, leta 1451 pa ga je Agneza pl. Kozjak, roj. Erckhenstein, kot celjski feud prodala Petru pl. Obračanu. Za Obračani so gospoščino z gradom do leta 1535 imeli pl. Altenhausi, kasneje pa se je zvrstilo več lastnikov. Leta 1614 je bil lastnik Andrej pl. Zetschker. Po letu 1688 so Janez Adam pl. Gall, Jošt Ferdinand pl. Gusič in leta 1694 zopet Zetschkerji. Leta 1442 ga je delno porušil celjski vojskovodja Jan Vitovec, leta 1635 pa požgali uporni kmetje. Lastniki Zetschkerji so ga sicer obnovili, a že kmalu opustili.

Kronologija