Rekštanj
grad
13.stoletje
Sevnica,Laze pri Boštanju (Smedovec)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Rekštanj (Ruekenstein) so v 13. stoletju upravljali vitezi Rukhensteini, fevdniki štajerskih vojvodov Babenberžanov in pozneje krških škofov. Leta 1327 so ga pridobili Seharffenbergi s Svibnega, leta 1381 grofje Celjski, leta 1392 je omenjen zastavni lastnik Hans Reutenberg s Čreteža, leta 1436 ga je grof Friderik Celjski dal v fevd Frideriku Čušperškemu, konec 15. stoletja pa so ga imeli pl. Hundti. Rekštanj so leta 1515 požgali uporni kmetje, zatem so ga obnovili. Med poznejšimi deželnoknežjimi fevdniki in lastniki srečamo Janeza Harterja od leta 1600 in več drugih. Grad je bil opuščen sredi 17. stoletja in so ga lastniki gospoščine prepustili propadu.

Kronologija