Šteberk I.
grad
12.stoletje
Cerknica,Lipsenj,Podšteberk (Stari grad)
razvalina

Grad Šteberk (Steegberg) je prvič omenjen 1274. leta (Stegberch), na njem so skoraj do konca 15. stoletja gospodovali šteberški vitezi, oglejski fevdniki, kasneje pa vazali devinskih gospodov in goriških grofov ter fevdniki grofov Celjskih in Habsburžanov. Šteberški so konec 14. stoletja imeli tudi gradova Liubek in Gamberk, sorodstveno pa so bili povezani z Neuhausi, Snežniškimi, Apfaltrerji in Rauberji. Leta 1433 sta Nikolaj in Vigilus Šteberški prodala Habsburžanom Šteberk in Gamberk, a je Nikolaj leta 1444 zopet imel Šteberk v deželnoknežjem, habsburškem fevdu. Le dve leti zatem so Šteberški izgubili rodni grad, a so na njem še bivali, dokler niso izumrli. Zatem so Habsburžani oddajali šteberško gospoščino skupaj s Planino (Hošperkom) kot deželnoknežji fevd, upravljali pa so jo upravitelji. Grad so opustili v 16. stoletju (morda po katastrofalnem potresu 1511. leta).

Kronologija