Vodriž
grad
14.stoletje
Slovenj Gradec,Podgorje,Vodriž
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Vodriž (Wiederdriess) so v začetku 14. stoletja pozidali oglejski fevdniki vitezi Hebenstreiti iz Slovenj Gradca. Vodriž je prvič omenjen leta 1338 kot vest Widerdriezz, ko so si ga razdelili bratje Henrik, Bertold in Friderik Hebenstreit. V šestdesetih letih 14. stoletja so Hebenstreiti izgubili Vodriž in se preselili na dvor Gojka pri Slovenskih Konjicah, grad in gospostvo pa je oglejski patriarh podelil Henriku Vitanjskemu. Po letu 1420 je Vodriž postal habsburški in ga je leta 1436 dobil v deželnoknežji fevd Hans Ungnad. Za Ungnadi je grad imel Luka Gambs, od leta 1564 je bil graščak Erazem Gall, nato na njem srečamo Hansa Ammana omenjen leta 1606 in Joahima Ruessa pred letom 1629. Njegovi dediči so ga prodali baronom Teuffenbachom, ti pa leta 1727 sorodniku baronu Janezu Jožefu Gabelkhovnu. Konec 18. stoletja so Gabelkhovni gospoščino prodali in razpadajoči grad je hitro šel iz rok v roke. Opuščen je bil konec 18. stoletja.

Kronologija