Voljči Potok I.
grad
13.stoletje
Kamnik,Voljčji Potok
razvalina

Grad Volčji Potok (Wolfspuchell) je prvič posredno omenjen leta 1220, ko v zgodovinskem viru srečamo andeškega ministeriala viteza Hermana de Wolspacha. Volčjepotoški vitezi so izumrli v 14. stoletju, takrat je stavba omenjena kot dvor, nato pa so grad upravljali kot deželnoknežji fevd razni fevdniki in oskrbniki. V začetku 16. stoletja je bit iz dvora prezidani grad last ižanskega viteza Mihaela Iggerja, pred letom 1563 ga je imel baron Adam Egkh, leta 1581 ga je kupil kranjski vicedom Nikolaj Bonhomo, po letu 1621 pa je bit lastnik starega gradu in gospoščine štajerski plemič Leopold p1. Raumschussl. Grad je bil razvalina že sredi 17. stoletja.

Kronologija