Turn pri Preddvoru
dvorec
15.stoletje
Preddvor,Potoče
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Turn je prvič omenjen leta 1408 (Turn bey Newnburg), vendar pa je bil dvor pozidan že v drugi polovici 14. stoletja, ko so ga celjski grofje oddali v zakup koroškim vitezom iz Podkrnosa. Leta 1473 so dvorec močno poškodovali Turki. Leta 1455 ga je knez Ulrik Celjski podelil Frideriku Schrottu v fevd, deželni knez pa je leta 1464 Friderikovemu sinu Juriju dal v fevd polovico gradu Turn, ki jo je ta podedoval po očetu. Cesar Maksimilijan je leta 1500 prodal Novi grad in Turn Juriju p1. Egkhu, nato pa mu ga je leta 1526 nadvojvoda Ferdinand podelil v fevd. Baron Jurij Žiga Egkh je gospoščino leta 1677 prodal Adamu Dienzlu pl. Angerburgu, leta 1793 je grad z gospoščino kupil Martin Urbančič, upravnik gospostva Brdo pri Kranju. Leta 1909 je Turn kupil Oton pl. Detela, po drugi svetovni vojni so bile nekaj časa v njem enote jugoslovanske armade, po letu 1948 nekaj let slepi, od leta 1962 pa je v njem dom ostarelih občanov.

Kronologija