Mengeš I.- Stari grad
grad
12.stoletje
Mengeš (Gobavica)
delni sledovi

Stari mengeški grad (Mengosburg) je propadel konec 15. stoletja. Grad je bil pozidan že zgodaj, morda že konec 11. stoletja, ko so na Kranjskem gospodovali mejni grofje Weimar-Orlamunde, zagotovo pa po nastopu grofov Andechsov v začetku 12. stoletja. Za Andechsi so bili lastniki gospoščine in gradu Babenberžani in Spanheimi, nato goriško-tirolski grofje, od leta 1335 pa Habsburžani, ki so mengeško gospostvo dajali v fevd raznim plemiškim rodbinam. Gospodje Mengeški so bili številna in ugledna rodbina, sredi 13. stoletja (1260) so prišli v Mengeš vitezi iz Krškega in osnovali novo vejo Mengeških, v službi goriškega grofa se je okoli leta 1320 Rupel Mengeški priženil na Mehovo in so se njegovi potomci imenovali po Mehovem, ena veja Mengeških (Steyrer) pa se je sredi 14. stoletja (leta 1357) izselila v Predjamo pri Postojni. Mengeški so ostali na gradu, dokler niso izumrli leta 1459, ko je umrl vitez Wolfgang Mengeški.

Kronologija