Dol
dvorec
16.stoletje
Dol pri Ljubljani
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Dol (Lustthal) so pred letom 1532 iz prvotnega dvora pozidali Gallenbergi z Ostrega vrha in še isto leto jo je Janez p1. Gallenberg zastavil Janezu pl. Lambergu. Leta 1549 sta Dol podedovala sorodnika Gallenbergov Viljem in Sigfrid pl. Rasp, leta 1635 so ga zavzeli in oplenili uporni kmetje, leta 1688 pa je dvorec ku­pil Janez Danijel pl. Erberg iz Kočevja. Le­ta 1856 je Dol podedovala grofica Antonija Attems roj. Erberg, njeni dediči pa so gospoščino 1882. leta prodali. Leta 1906 sta Dol kupila poštni mojster Franc Fajdiga in župan Franc Bartol, oba iz Sodražice, po letu 1909 pa je bil Dol ponovno last rodbine Povše in njenih dedičev Po­gačnikov, Globočnikov, Šinkovcev in Krajcev. Med drugo svetovno vojno so Dol požgali partizani.

Kronologija