Vrhkrka
grad
14.stoletje
Ivančna Gorica,Muljava,Krka,Gradiček
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Grad Vrhkrka (Obergurckh) so upravljali krški vitezi, vazali goriških grofov. Leta 1323 so v zgodovinskih virih omenjeni bratje Hildebrand, Vizent in Tomas z Vrhkrke, grad pa izrecno šele leta 1438 in 1444 kot turn Obern Gurkh. Stolpasti grad je porušil celjski vojskovodja Jan Vitovec leta 1437, nato pa je poslopje obnovil sorodnik pl. Gurckhov vitez Janez Maichauer z Mehovega, ki mu ga je cesar Friderik III. leta 1444 podelil v fevd. Po letu 1461 je bil solastnik Vrhkrke Andrej pl. Guttensteiner, od leta 1504 pa je bil v lasti Janeza pl. Scharffa. Med Iastniki gospoščine je bil nato Vid pl. Moscon in od leta 1631 grof Dietrich Auersperg. Vrhkrka je verjetno razpadla konec 16. stoletja.

Kronologija