Vinica
grad
14.stoletje
Črnomelj,Vinica
ohranjen objekt

Po Valvasorjevih besedah je grad Vinico (Weinitz) leta 1082 baje prinesla Katarina Žovneška za doto Konradu Auerspergu, leta 1227 pa da so ga pridobili Laaserji iz Loža, vendar se Vinica v srednjeveških virih ne omenja. Vinica je bila po letu 1040 del pragospostva Ribnica, ki so ga oglejski patriarhi dali v fevd svobodnim gospodom Auerspergom, po letu 1248 pa grofom Ortenburškim. Poznejši lastniki gradu so bili grofje Frankopanski okoli leta 1500, pl. Thurni in v drugi polovici 16. stoletja pl. Semeniči. Leta 1630 je Magdalena pl. Semenič prodala Vinico Janezu Baltazarju pl. Burgstallu, sredi 18. stoletja pa je omenjen baron Maks Adam Gusič, ki je leta 1751 dal gospostvo v zakup Ignacu Wolfgangu Mandiču. Leta 1858 je baron Karel Sigmund Gusič prodal grad Francu pl. Friedauu, leta 1882 je Vinico kupila Avstrijska alpska rudarska družba, nato pa leta 1888 Zagrebčan Hinko Grunwald in po delih prodal.

Kronologija