Turn pri Črnomlju
grad
14.stoletje
Črnomelj,Dragatuš,Breznik
razvalina

V 14. stoletju so sezidali stolpast grad Turn (Thurnau), ki je leta 1463 omenjen kot Wilhalmen Semenitsch turren. Kasnejši lastniki so bili grofje Frankopani, nato vitezi Guraltiči, v začetku 16. stoletja Jakob Strauss, ki ga je leta 1509 prodal metliškemu glavarju Sigmundu pl. Pyrschu, po letu 1550 pl. Schnitzenbaumi, od leta 1621 Mihael Bernardič. Konec 17. stoletja ga je kupil baron Janez Jurij Apfaltrer in v drugi polovici 18. stoletja Janez Jožef Ruess pl. Ruessenstein. Leta 1791 je Turn kupil Nikolaj pl. Pavnovič, leta 1841 priženil Matija Primic, okrajni komisar v Krupi, leta 1856 ga je na dražbi kupil Franc p1. Friedau, leta 1882 Avstrijska alpska rudarska družba, leta 1888 Hinko Grunwald iz Zagreba, leta 1896 pa Emanuel Kuhnel.

Kronologija