Trebnje
grad
13.stoletje
Trebnje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Trebanjski grad (Treffen) so v začetku upravljali oglejski fevdniki trebanjski vitezi. Za vitezi Treuni (imenovali so se tudi Treffni) so gospoščino imeli v fevdu grofje Ortenburžani, od druge polovice 14. stoletja dokler niso izumrli pa celjski grofje in po letu 1456 deželni knezi, Habsburžani. Leta 1452 je Agneza Meltzer, roj. Kozjak, prodala grad vitezom Kozjakom, leta 1488 je Trebnje kupil metliški glavar Sigmund pl. Pyrsch, Krištof pl. Altenhaus pa ga je pridobil leta 1504. Zatem se je zvrstilo več lastnikov. Leta 1799 je grad kupil Janez Nepomuk Baraga, oče škofa Friderika Ireneja Barage. Friderik Baraga je 1824. leta odstopil grad svaku Jožefu Gresslu, njegova svakinja Marija pa ga je leta 1896 prodala Matiji Hočevarju, poštnemu mojstru v Velikih Laščah, in ljubljanskemu trgovcu Francu Hrenu. Pred drugo svetovno vojno je trebanjski grad imel Čeh Evgen Souvaly. Danes so v stavbi socialna stanovanja.

Kronologija