Prežek I.
grad
12.stoletje
Šentjernej,Cerov Log (Gorjanci)
delni sledovi

Grad Prežek (Prisekke) je nastal v prvi polovici 12. stoletja in je bilo sprva last gospodov Prisov, veje grofov iz Puchsa in sorodnikov višnjegorskih grofov. Grad so upravljali vitezi Prežeški. Okoli leta 1200 so Prežek dedovali grofje Višnjegorski, nato grofje Andeški, od 1254 pa imeli freisinški škofje. Od leta 1301 je bil kastelan in oskrbnik na Prežeku Rudolf Svibenski, ki ga je leta 1315 opustošil, a ga je freisinški škof dal dve leti pozneje obnoviti in razširiti. Leta 1320 je bil prežeški kastelan ponovno Rudolf Svibenski, med letoma 1389 in 1392 Seibot Schuller, nato pa jePrežek upravljal freisinški gradiščan Trackenberger iz Kozjega med letoma 1396 in 1400, med letoma 1404 in 1409 Andrej pl. Auersperg, nato gospodje Črnomaljski, od začetka 16. stoletja pa zopet Auerspergi. Grad je bil močno poškodovan med potresom 1511. leta in so ga takrat tudi opustili.

Kronologija