Kravjek I.
grad
12.stoletje
Ivančna Gorica,Muljava,Roje
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Kravjek (Weineek) je bil najprej spanheimski fevd, upravljali pa so ga vitezi de Weinekke. Na Kravjeku so bili kastelani tudi vitezi Jeterbenški, leta 1254 je omenjen Reinboto de Hertenberg, leta 1293 Wulfing Gall, leta 1298 pa ga je koroški vojvoda Oton podelil v fevd Henriku Lavantu. Pred letom 1330 so Kravjek dobili Ortenburžani in ga podelili Petru z Liemberga, leta 1335 je bil kastelan Pernhart Auersperg s Hmeljnika, nato različni ortenburški gradiščani ali fevdniki, po letu 1353 ortenburški vazal Ernest z gradu Poljane. Zatem so ga kot deželnoknežji fevdniki in oskrbniki upravljali razni plemiči, leta 1433 pa so ga v fevd od celjskih grofov prejeli znameniti vitezi Rauberji. Grad naj bi bil poškodovan v vojni med Celjani in Habsburžani, a so ga Rauberji obnovili. Zadolženi Rauberji so konec 17. stoletja prodali tretjino gospoščine. Razrušeni grad in gospoščino je leta 1764 na dražbi kupil Gregor Fedran pl. Fodransberg.

Kronologija