Kozjak
grad
13.stoletje
Trebnje,Dobrnič,Dolenje Selce (Kozjek)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Kozjak (Kosieck) je bil domovanja vitezov Kozjakov, omenjenih v 13. stoletju. Sprva je posest sodila pod šumberško gospostvo, nato so goriški grofje dali pozidati grad in kozjaška gospoščina se je izločila iz Šumberka. Grad je bil pozidan po letu 1250, vendar je omenjen šele leta 1332 kot castrum Cozyak. Rodbina je bila pomembna in številna, saj so Kozjaki, goriški vitezi in vazali, omenjeni kot kastelani na več gradovih. Ko so Kozjaki v drugi polovici 15. stoletja izumrli, so grad podedovali sorodniki pl. Sauerji. Ti so v prvi polovici 17. stoletja postali cesarski baroni in grofje ter si pridobili številne posesti na Kranjskem in Štajerskem, s porokami pa so se povezali z Wagni, Rauberji in drugimi fevdalnimi rodbinami. Leta 1611 je Franc pl. Sauer prodal grad Kozjak svaku Janezu Frideriku pl. Rauberju, se pred letom 1689 pa ga je kupil knez Franc Ferdinand Auersperg. Grad so opustili konec 17. stoletja in je kmalu skoraj docela propadel.

Kronologija