Kostel I.
grad
13.stoletje
Kočevje, Kostel
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Kostel (Grafenwarth) naj bi sprva upravljali oglejski fevdniki svobodni gospodje Auerspergi, leta 1248 pa ga je oglejski patriarh Bertold dal v fevd Ortenburžanom. Točen nastanek gradu ni znan. Ortenburžanom so na Kostelu po letu 1420 sledili Celjani, nato od leta 1457 Habsburžani, ki so ga kot deželnoknežji fevd dajali v zakup ali zastavo številnim plemičem. V 15. in 16. stoletju so grad večkrat napadli Turki in ga poškodovali. Leta 1620 je cesar Ferdi­nand II. prodal Kostel baronoma Janezu Viljemu in Karlu Langenmantlu, od leta 1681 je imel grad grof Franc Jožef Lamberg, nato pa od leta 1694 baron Franc Adam Androchi, leta 1832. pa ga je prodal feldmaršalu grofu Lavalu Nugentu. Od 1890 je bil lastnik gospoščine madžarski veleindustrialec Feliks Neuberger, zatem pa ga je leta 1913 podedovala Jolanda Grtinwald-Gorjan. Grad so leta 1809 razdejali in požgali Francozi in ga niso več obnavljali.

Kronologija