Kočevje
grad
17.stoletje
Kočevje
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Kočevska je od leta 1040 pripadala oglejski patriarhiji. Od konca 11. stoletja so jo upravljali kot oglejski fevdniki gospodje Auerspergi, leta 1248 pa jo je dal patriarh Bertold v fevd grofu Frideriku Ortenburškemu, po letu 1418 so gospostvo podedovali grofje Celjski, leta 1456 pa Habsburžani. Habsburžani so gospostvo dali v zakup najprej Frideriku Apprecherju, leta 1497 Viljemu pl. Auerspergu, od leta 1547 pa je bil zakupnik gospostva grof Franc Ursini-Blagaj. Verjetno je že grof Franc Blagaj pozidal kočevski grad (Gotschee), ki pa je v začetku leta 1596 do tal pogorel. Štefan Blagaj je stavbo na novo pozidal, leta 1619 je grad kupil ba­ron Janez Jakob Khiessl, leta 1641 pa je gospostvo kupil grof Volf Engelbert Auersperg. Leta 1684 je pogorel, kmalu so ga obnovili. Auerspergi so bili lastniki gradu do konca dru­ge svetovne vojne, v njem pa je bilo tudi okrajno sodišče in drugi državni uradi. Med drugo svetovno vojno je bil grad bombardiran.

Kronologija