Klevevž
grad
13.stoletje
Novo mesto,Šmarjeta,Grič pri Klevevžu
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Klevevž (Klingenfels) je leta 1265 pozidal freisinški škof Konrad, upravljali pa so ga številni freisinški os­krbniki in kastelani. Grad je izrecno omenjen šele leta 1306 kot castrum Chlingenuelz. Leta 1362 je voj­voda Rudolf Habsburški zastavil Klevevž Viljemu Rajhenburško-Šperenberškemu, leta 1412 pa freisinški škof Herman Celjski svojemu očetu. Nato so gospoščino os­krbovali različni oskrbniki. Klevevž so leta 1475 in 1476 brezuspešno oblegali Turki, leta 1489 pa se ga je polastil ogrski kralj Matija Korvin. Habsburžani so ga leta 1510 podelili Juriju pl. Thurnu klevevško gos­postvo v fevd, nato se kot zakupniki ali lastniki zvrstilo zopet več ljudi. Leta 1794 je prešel v last verskega sklada, leta 1807 pa ga je kupil baron Franc Ksaver Schweiger pl. Lerchenfeld z Otočca in ga sedemnajst let pozneje skupaj z graščino Zbure prodal na tomboli.Med drugo svetovno vojno je grad s posestvom vred postal last nemškega rajha in so ga požgali partizani.

Kronologija