Gorenji Mokronog
grad
12.stoletje
Trebnje,Mokronog,Trebelno
razvalina

Gorenji Mokronog (Obernassenfuss) je bil domovanje mokronoških vitezov, sprva višnjegorskih in andeških, nato pa spanheimskih in do leta 1311 tirolskih ministerialov. Že leta 1137 je omenjen vitez Henrik de Nazzenfuz, nato leta 1143 Adalbert,... Po letu 1335 so Habsburžani podeljevali grad in gospoščino v zastavo, pred letom 1372 so bili med zastavnimi lastniki tudi Svibenski, od leta 1372 grofje Celjski, leta 1381 ga je imela v zastavi Elizabeta s Čreteža, drugi rod mokronoških vitezov, ki je izumrl v 15. stoletju, pa je upravljal gospoščino v imenu novih lastni­kov. Pozneje je grad kot deželnoknežji fevd šel iz rok v roke. Cesar Friderik ga je konec 15. stoletja zastavil Engelhardu pl. Auerspergu, v začetku 16. stoletja so bili zastavni gospodje pl. Galli, leta 1598 je nadvojvoda Karel prodal gospoščino generalu Vojne krajine baronu Juriju Lenkoviču kateri je bil zastavni last­nik že od leta 1562. Gorenji Mokronog je hudo poškodoval potres 1511. leta.

Kronologija