Čušperk I.- Stari grad
grad
12.stoletje
Grosuplje,Čušperk
razvalina

Grad Čušperk (Zobelsberg) je bil pozidan okoli leta 1160 in bil sprva oglejski fevd svobodnih gospodov Auerspergov, nato pa od leta 1248 grofov Ortenburških. Sprva so g upravljali oglejski in ortenburški vazali oz. ministeriali in kasneje kastelani, nato pa celjski in deželnoknežji fevdniki vitezi Čušperški. Grad je v virih omenjen šele leta 1248. Gospodje čušperški so izumrli v drugi polovici 16. stoletja, nato pa je šla gospoščina iz rok v roke. Tako bil od leta 1617 lastnik baron Erazem Dietrichstein, za njim Viljem pl. Wernegkh, sredi 17. stoletja grofje Auerspergi, od leta 1652 do 1684 pa grofa Bernardin in Ernest Gottlieb Barbo. Grad so leta 1515 deloma opustošili uporni kmetje, a so ga dvajset let zatem obnovili in utrdili zaradi turške nevarnosti. Leta 1573 so Čušperk ponovno razdejali kmečki uporniki.

Kronologija